Recent Posts

Posted in ข่าวการเงินฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคาระห์ระดับก่อนประถมศึกษา และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคาระห์ระดับก่อนประถมศึกษา และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคาระห์ระดับก่อนประถมศึกษา และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted in ข่าวการเงินฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in ข่าวการเงินฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ื้อครภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้ลำโพงเคลื่อนที่ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ื้อครภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้ลำโพงเคลื่อนที่ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก

Continue Reading... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ื้อครภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้ลำโพงเคลื่อนที่ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก
Posted in ข่าวการเงินฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตู้เก็บอุปกรณ์ในห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตู้เก็บอุปกรณ์ในห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตู้เก็บอุปกรณ์ในห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in ข่าวการเงินฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทสุจริต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทสุจริต

Continue Reading... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทสุจริต
Posted in ข่าวการเงินฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน

Continue Reading... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน
Posted in ข่าวการเงินฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงพาหนะทะเบียน นข.1970 ชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงพาหนะทะเบียน นข.1970 ชัยนาท

Continue Reading... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงพาหนะทะเบียน นข.1970 ชัยนาท
Posted in ข่าวการเงินฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา

Continue Reading... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
Posted in ข่าวการเงินฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562

Continue Reading... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562
Posted in ข่าวการเงินฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กลุ่มอำนวยการ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กลุ่มอำนวยการ)

Continue Reading... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กลุ่มอำนวยการ)